درب ضد سرقت

درب ضد سرقت

درب های ضد سرقت

مدیریت فروش

درب ضد سرقت pvc ارزان قیمت محصول جدید آتاک درب مخصوص پروژه ها :
این درب ها دارای رنگ بندی و بیش از 35 مدل طرح متنوع می باشند که قابلیت تولید به سایز مشتری را دارد که داری مشخصات ذیل است :
رویه در ضد سرقت پی وی سی 11 میل ترک
یراق کاله ترکیه
درارای چارچوب کف 14
با ضخامت و 1.25
سایز 210*105
این نوع درب ضد سرقت ترک مناسب جهت پروزه ها و انوره سازان می باشد (اتاک درب تولید انواع در ضد سرقت ترک)
درب_ضد_سرقت

مدیریت فروش

درب ضد سرقت دست ساز با قفل گاو صندوقی

در سری جدید در ضد سرقت اتاک درب که بصورت رویه های کاملا دست ساز می باشد بدین صورت که رویه ها همگی دست از بوده و با ترکیب از چوب طبیعی و ام دی اف ساخته شده است اینگونه درب ها که با زیره ام دی اف می باشند در ساختشان با استفاده از اشکال طبیعی چوب طبیعی جهت ساخت استفاده می گردد همپچنین در سری جدید درب ضد سرقت ترک آتاک درب از قفل های گاو صندوقی استفاده شده است و بجای قفل های معمولی کاله ترکیه از قفل های گاو صندوقی با قدرت بالاتر و امنیت بالتر استفاده می گردد این گونه درب های که در سری های لوکس آتاک درب قرار دارند بسیار مقاوم نیز می باشند

ساخت انواع در ضد سرقت ترک و درب لابی جز محصولات اصلی شرکت اتاک درب با یراق الات لوکس و دستگیره های به روز می باشد

مدیریت فروش

 

آتاک درب ایران نماینده انحصاری درب های ضد سرقت آتاک ترکیه  استخدام می نماید

 

منشی پاره وقت

 

بازاریاب ساختمانی فعال با حقوق ثابت بیمه و پاداش

 

مدیریت فروش

 

نکته مهم درباره مغزهای قدیم 3

اغلــب تصمیمــات خریــد مــا بــا مغــز قدیــم انجــام مي شــود. پــس بســیار مهــم اســت کــه بــا عملکــرد ایــن  بخــش اصلــي مغــز بــر بخش هــاي دیگــر تأثیرگــذار اســت. 3 بخــش مغــز بهتــر آشــنا شــویم. هــر بخــش از - مغز قديم با احساسات ترغیب مي شود! 1 اغلــب تصمیمــات مــا به صــورت احساســي گرفتــه مي شــوند و ســپس بــا منطــق توجیــه مي شــوند. ایــن جملــه کلیشــه اي در اغلــب کتاب هــاي بازاریابــي موجــود اســت. موضــوع مهم تــر آن اســت کــه احساســات مــا تحت تأثیــر چــه مــواردي هســتند؟ یــک عامــل مهــم و تأثیرگــذار اطاعاتــي اســت کــه توســط حــواس پنجگانــه مــا وارد مغــز مي شــود. شــرکت هاي موفــق ســعي مي کننــد حــواس مختلــف شــخص را  شــرکت اپــل حتــي بــر بســته بندي ً در محصــول و همین طــوردر بازاریابــي خــود لحــاظ کننــد. مثــا محصــولات خــود کار م يکنــد تــا بازکــردن بســته محصــول احســاس خوشــایندي بــر مخاطــب بگــذارد.  صــداي بــاز شــدن جعبــه صدایــي دلپذیــر باشــد. ًمثــا

آزمایشــات مختلفــي در فروشــگاه ها انجــام شــده و نتایــج نشــان مي دهنــد کــه پخــش یــک موســیقي خــاص بــر تصمیمــات خریــد مشــتریان تأثیــر مي گــذارد. حتــي رایحه هــاي مختلــف باعــث افزایــش یــا  در یــک لباس فروشــي اســتفاده از بــوي وانیــل باعــث دوبرابــر شــدن ً کاهــش فــروش مي شــوند. مثــا

فــروش ماهانــه شــد! البتــه مي تــوان به طــور مفصــل دربــاره دلیــل ایــن امــر صحبــت کــرد، ولــي اگــر خیلــي خاصــه بگوییــم  : هــر عاملــي کــه باعــث ایجــاد احســاس بهتــري در مــا شــود مي توانــد فرآینــد تصمیم گیــري خریــد را ســاده تر کنــد و باعــث شــود فــرد راحت تــر تصمیــم خــود را بگیــرد.

- معیار تصمیمات مغز قديم كسب لذت و آسايش و دوري از درد و ناراحتي است! 2 دو عامــل بســیار پایــه اي و مهــم در تصمیمــات مــا کســب لــذت و دوري از درد اســت. آفریــدگار مــا، بــدن  وقتــي دنــدان درد داریــم، مغــز ً را طــوري خلــق کــرده تــا از آســیب هاي مختلــف محافظــت شــود. مثــا قدیــم یــک وقفــه بــه تمامــي تصمیمــات مــا وارد م يکنــد و مــا را مجبــور مي کنــد کــه بــراي دوري از  مــا به دنبــال لــذت و آســایش هســتیم. اگــر این طــور نبــود، ً ایــن درد اقــدام کنیــم. همین طورمعمــولا غذاهــاي خوشــمزه، کولرهــاي گازي، اتومبیل هــاي گران قیمــت و... هیــچ فروشــي نداشــتند.درب ضد سرقت

 

مدیریت فروش

مشخصات درب های ضد سرقت ترک اتاک ساخت کارخانه آتاک ترکیه:در ضد سرقت ترک

*      وزن درب 170 کیلوگرم

*      ابعاد درب 110*210-115*215-120*220

*      دارای 3 قفل کاله ترک با 5 سال ضمانت تعویض

*      رویه درب 10 میل

*      پک کامل ترک با روکوب و کلیه متعلقات

*      ساخت کارخانه اتاک ترکیه

*      قابلیت سفارش به ابعاد دلخواه مشتری

*      هزینه نصب و حمل رایگان

*      5 سال ضمانت

کلمات کلیدی: درب ضد سرقت ، در ضد سرقت درب ، قیمت درب ضد سرقت ، درب ضد سرقت ترک، درب ضد سرقت ترکیه ای ، درب ایمن، درب ایمنی، درب های ایمن، درب ضد حریق

جهت مشاهده  نمونه درب های ضد سرقت ترک اینجا کلیک نمائید.

ما را در اینیستا گرام دنبال کنید.

لینک های سایت

 

درب ضد سرقت - درب ضد حریق - درب ضد سرقت ترک - درب ضد سرقت ایرانی -درب ضد سرقت ارزان- درب ضد سرقت و حریق با قیمت مناسب - درب ضد سرقت و حریق با قیمت ارزان - درب داخلی - در اتاق - در اتاقی -  در ضد سرقت آتاک