نکته مهم درباره مغزهای قدیم ۳

 

نکته مهم درباره مغزهای قدیم ۳

اغلــب تصمیمــات خریــد مــا بــا مغــز قدیــم انجــام مي شــود. پــس بســیار مهــم اســت کــه بــا عملکــرد ایــن  بخــش اصلــي مغــز بــر بخش هــاي دیگــر تأثیرگــذار اســت. ۳ بخــش مغــز بهتــر آشــنا شــویم. هــر بخــش از – مغز قديم با احساسات ترغیب مي شود! ۱ اغلــب تصمیمــات مــا به صــورت احساســي گرفتــه مي شــوند و ســپس بــا منطــق توجیــه مي شــوند. ایــن جملــه کلیشــه اي در اغلــب کتاب هــاي بازاریابــي موجــود اســت. موضــوع مهم تــر آن اســت کــه احساســات مــا تحت تأثیــر چــه مــواردي هســتند؟ یــک عامــل مهــم و تأثیرگــذار اطاعاتــي اســت کــه توســط حــواس پنجگانــه مــا وارد مغــز مي شــود. شــرکت هاي موفــق ســعي مي کننــد حــواس مختلــف شــخص را  شــرکت اپــل حتــي بــر بســته بندي ً در محصــول و همین طــوردر بازاریابــي خــود لحــاظ کننــد. مثــا محصــولات خــود کار م يکنــد تــا بازکــردن بســته محصــول احســاس خوشــایندي بــر مخاطــب بگــذارد.  صــداي بــاز شــدن جعبــه صدایــي دلپذیــر باشــد. ًمثــا

آزمایشــات مختلفــي در فروشــگاه ها انجــام شــده و نتایــج نشــان مي دهنــد کــه پخــش یــک موســیقي خــاص بــر تصمیمــات خریــد مشــتریان تأثیــر مي گــذارد. حتــي رایحه هــاي مختلــف باعــث افزایــش یــا  در یــک لباس فروشــي اســتفاده از بــوي وانیــل باعــث دوبرابــر شــدن ً کاهــش فــروش مي شــوند. مثــا

فــروش ماهانــه شــد! البتــه مي تــوان به طــور مفصــل دربــاره دلیــل ایــن امــر صحبــت کــرد، ولــي اگــر خیلــي خاصــه بگوییــم  : هــر عاملــي کــه باعــث ایجــاد احســاس بهتــري در مــا شــود مي توانــد فرآینــد تصمیم گیــري خریــد را ســاده تر کنــد و باعــث شــود فــرد راحت تــر تصمیــم خــود را بگیــرد.

– معیار تصمیمات مغز قديم كسب لذت و آسايش و دوري از درد و ناراحتي است! ۲ دو عامــل بســیار پایــه اي و مهــم در تصمیمــات مــا کســب لــذت و دوري از درد اســت. آفریــدگار مــا، بــدن  وقتــي دنــدان درد داریــم، مغــز ً را طــوري خلــق کــرده تــا از آســیب هاي مختلــف محافظــت شــود. مثــا قدیــم یــک وقفــه بــه تمامــي تصمیمــات مــا وارد م يکنــد و مــا را مجبــور مي کنــد کــه بــراي دوري از  مــا به دنبــال لــذت و آســایش هســتیم. اگــر این طــور نبــود، ً ایــن درد اقــدام کنیــم. همین طورمعمــولا غذاهــاي خوشــمزه، کولرهــاي گازي، اتومبیل هــاي گران قیمــت و… هیــچ فروشــي نداشــتند.درب ضد سرقتدرب ضد سرقت